دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : کامران   محمدخانی

پست الکترونیکی : k.mohamadkhani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان انگلیسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر کل دفتر ریاست واحد، معاون دانشکده و ع گ م آموزش عالی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/10/01

کامران محمدخانی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^